Adres konferencji: 93-590 Łódź,
Al. Politechniki 4

Przydatne informacje dla Uczestników:


Regulamin serwisu

Adres: HALA EXPO ŁÓDŹ 93-590 Łódź, Aleja Politechniki 4

 

Dojazd:

KOMUNIKACJA MIEJSKA:
Przystanek: Politechniki – Radwańska (Kampus PŁ)
Autobusy 55, 74A, 74B
Tramwaje 15 ,16, 17
 
TAXI:
TELE-TAXI 400-400
tel. 42 6 400 400 lub 800 400 400 
TAXI 500
tel. 42 6 500 500 lub 800 500 500
TAXI DWA DWA
tel. 42 6 300 200 lub 800 300 200
 
 
AUTOBUS:
Informacje o rozkładach jazdy oraz cenach biletów:
POLSKI BUS
PKS
MODLIN BUS
FLIXBUS
 
POCIĄG:
Tereny targowe znajdują się w pobliżu czterech dworców kolejowych
Dworzec Łódź Kaliska – 5 minut jazdy samochodem
Dworzec Łódź Fabryczna – 10 minut jazdy samochodem 
Dworzec Łódź Chojny – 10 minut jazdy samochodem 
Dworzec Łódź Widzew – 15 minut jazdy samochodem
Informacje o rozkładach jazdy oraz ceny biletów:
PRZEWOZY REGIONALNE   
 
SAMOCHÓD:
W okolicach Łodzi krzyżują się dwie autostrady:
A1 (północ – południe) i A2 (wschód – zachód).
Zjazd z autostrady nr 22 (15-20 minut jazdy samochodem)
W bezpośrednim otoczeniu HALI EXPO do dyspozycji uczestników znajduje się duży plac parkingowy.
 
SAMOLOT:
Z lotniska można dojechać autobusem 88A (czas podróży 15 minut)
 

 NOCLEGI: (wybrane hotele znajdują się w bliskim sąsiedztwie HALI EXPO)


QUBUS HOTEL
 
Aleja Adama Mickiewicza 7
90-443, Łódź
tel.:+48 42 275 51 00
https://www.qubushotel.com/pl/hotel-lodz
 
 
DoubleTree
by Hilton Hotel Łódź
 
ul. Łąkowa 29
90–554 Łódź
tel.: +48 42 208 80 00
https://www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/doubletree-by-hilton-hotel-lodz

 

Hotel Campanile Łódź
 
Aleja Pilsudskiego 27
90–307 Łódź
tel.: +48 42 664 26 00 rezerwacje: 42 223 072 337
 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Wstęp do regulaminu

Serwis internetowy zlokalizowany w domenie www.konferencjaszkoleniowa.pl (dalej zwany jako „Sklep”)

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, dotyczy to zarówno osób prywatnych - Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

 

Definicje

 

Konsument – jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

Sprzedawca – Organizator konferencji

Klient - podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu zlokalizowanego w domenie: www.konferencjaszkoleniowa.pl

Przedsiębiorca - z art. 431 kodeksu cywilnego: „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”, która korzysta ze Sklepu. 

Sklep – terminal sprzedaży za pośrednictwem portalu przelewy24.pl zlokalizowanego w domenie www.przelewy24.pl (regulamin portalu https://www.przelewy24.pl/regulamin). Kod źródłowy zawarty w serwisie www.konferencjaszkoleniowa.pl został wygenerowany za pośrednictwem narzędzi informatycznych z panelu administratora przelewy24.pl. Sprzedawca udostępnia kod na swojej stronie w postaci graficznej ikonki (klawisz „dodaj do koszyka” lub równoznaczny) z bezpośrednim podlinkowaniem do portalu przelewy24.pl. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom dokonanie płatności za pośrednictwem portalu przelewy24.pl.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 

Regulamin Sklepu w domenie www.konferencjaszkoleniowa.pl

 

Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta wyrażone przez dokonanie opłaty za Produkt, Produkty, Usługę dostępne w portalu przelewy24.pl  (patrz Zasady składania Zamówienia poniżej) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, Produktów lub Usług ze Sprzedawcą. 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w portalu przelewy24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów, Usług do Wirtualnego Koszyka oraz określenie sposobu płatności.

Wirtualny Koszyk – element oprogramowania Sklepu (zlokalizowany w portalu przelewy24.pl), w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty bądź Usługi do zakupu, istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym między innymi ilości produktów. 

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz bądź usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu, Produktów, Usług  zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

Kontakt ze Sklepem / Administratorem

 

Telefon Sprzedawcy: 798 348 122

Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy Klient może komunikować się ze Sprzedawcą za pomocą ww. adresów/telefonów

 

Wymagania techniczne

 

Niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania poszczególnych stron (zakładek) asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, konieczne są:

  • urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową ,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
  • włączona obsługa plików cookies.  

 

Postanowienia ogólne

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (w dopuszczalnym przez prawo zakresie) za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą m.in. niedozwolonym działaniem osób trzecich z przyczyn technicznych lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 

Przeglądanie zawartości serwisu internetowego oraz asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest bez zakładania Konta. 

Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego). 

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:  wybrać Produkt bądź Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk („Dodaj do koszyka” lub równoznaczny); 

wypełnić Formularz zamówienia (dostępny w portalu przelewy24.pl) poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia niezbędnych dla dokonania płatności, wpisać dane do faktury, jeśli jest potrzebna. Wszystkie pola oznaczone „gwiazdką” * są wymagane.

Potwierdzić zamówienie klikając przycisk “zapłać z Przelewy24”

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z zasadami składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 

 

Rezygnacja

 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku biletów wejściowych na konferencję: 

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu do umów: 

(…) 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, 

gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, 

jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

Nie ma również możliwości dokonywania zmian dat zakupionych biletów (przebookowania na inny dzień).

 

Reklamacja

 

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca wymaga podania powodu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia reklamacji. W przypadku braku możliwości zrealizowania przedmiotu Produktu/Usługi, Sprzedawca zwróci Klientowi w terminie 30 dni kwotę, jaką poniósł za jego zakup na voucher, umożliwiający zakup innych Produktów/Usług. W przypadku braku możliwości zrealizowania przedmiotu Produktu/Usługi w sytuacji wystąpienia siły wyższej, gdzie niezrealizowanie przedmiotu Produktu/Usługi nastąpiło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 

Ochrona danych osobowych w Sklepie (RODO)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Specjalistycznej Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Administrator. W związku z powyższym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b oraz pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań analitycznych. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta poprzez odpowiedni komunikat na stronie serwisu zlokalizowanego w domenie: www.konferencjaszkoleniowa.pl

W trakcie trwania konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu konferencji w formie dokumentacji fotograficznej oraz filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora oraz na stronach www.

Niedozwolone jest utrwalanie oraz nagrywanie przez Uczestników przebiegu konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.

Organizator zabrania rozpowszechniania wszelkich treści za pomocą jakichkolwiek środków technicznych sprzecznych z interesami Organizatora i zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów i nośników zawierających taką treść.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora Kupujący otrzyma pełny zwrot wpłaconej na konto Organizatora zapłaty.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.